Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 26 januari 2020

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin waarin ons voor zal gaan:
Ds. H. Samsom
De schriftlezing is uit: Genesis 28: 10 t/m 17 en Mattheus 28: 16 t/m 20
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Psalm 25: 7
Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin de bedieing van de Heilige Doop gehouden zal worden en waarin ons voor zal gaan
Ds. J. Hoekman
De schriftlezing is uit: Jesaja 43: 1 t/m 7
De kerkenraad wenst u en iedereen die met ons meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Lied 147: 1, 5 en 6 uit de Evangelische Liedbundel

Collectes Zondag 26 januari 2020
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Leprazending
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Diensten Zondag 2 februari 2020
10.00 uur: Ds. J. Hoekman (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur: Proponent H.J. van der Wal
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Ziekenpastoraat PKN ziekenhuis in Groningen
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken (lichamelijk en psychisch) en rouwdragenden in de gemeente.
• Familie en nabestaanden van Greetje Koffeman-Visser die afgelopen dinsdag (21 januari) is overleden
• Fam. Jelies, de Brug 11 vanwege een operatie die de oudste dochter moet ondergaan op 3 februari
• Ds. A. Jonkman, die maandag opgenomen wordt voor een vervolgoperatie

Dankzegging
Namens:
• Albert Dirk Post (Wilgenroos 18) vanwege een geslaagde operatie die hij heeft ondergaan

Verkiezing ambtsdragers
In verband met de te houden verkiezingen voor het invullen van de komende vacatures binnen de kerkenraad wordt u als gemeente opgeroepen namen in te dienen van broeders welke u daarvoor geschikt acht. Achter in de kerk liggen naambriefjes klaar en ook liggen er ledenlijsten met daarop de namen van de kiesbare broeders ter inzage. Deze lijsten liggend de komende week ook nog ter inzage tijdens de momenten waarop er activiteiten in de Ark zijn. Inleveren van deze lijsten kan via de scriba (Wijk 5-46) of in de bussen naast de ingang. Inleveren kan nog tot en met zaterdag 1 februari
Aftredende ambtsdragers
Ouderlingen: Jeugdouderling:
• Jelle Bakker Rense Hoekstra
• Jan Frans Bakker
• Rick Kaptein
• Mareinus Koffeman
• Adri Melaard
• Jos Ras
• Henk Romkes
• Jelle Visser
• Jan Walma
Diakenen: (Ouderling) Kerkrentmeesters:
• Lubbert Kramer Bertus ten Napel
• Klaas Oost Jacob Snoek
• Wim Zoer Jan van Veen
Aftredende herkiesbare Ambtsdragers
Ouderlingen: Diakenen: (Ouderling) Kerkrentmeesters:
• Henk Kapitein Anne Jan Eskes Klaas Brouwer
• Teun Kramer Theun v.d. Kooi Wim van Oosterhout
• Hans Walma

Mannenvereniging
Vanavond komt de mannenvereniging weer bij elkaar. Aanvang is 19.30 uur hier in de Ark. Behandeld wordt het Nieuwe testament van het Januari nummer van de Hervormde Vaan
Catechisaties
Maandag wordt de catechisatie voor alle groepen gezamenlijk gehouden in de Poort. Aanvang is 19.30 uur.
Winteravondlezing
Op woensdagavond 5 februari wordt een winteravondlezing gehouden in het Kerkje aan de Zee, aanvang 20.00 uur. In vervolg op eerdere avonden over de Bergrede hoopt ds. C. Kelemen een inleiding te verzorgen over Mattheus 5: 27-32 met als thema: “Om de heiligheid van het huwelijk”.
Dineractie “de Wittenberg” Zeist
De opbrengst van deze avonden is geheel bestemd voor het werk van de Wittenberg.
Data: Vrijdag 21 febr. en zaterdag 22 febr. Tijd: 19.00 (deuren open vanaf 18.30)
Adres: Krakelingweg 10, 3707 HV Zeist. Aanmelden via onze website.
Cursus ontdekkend Bijbellezen
Binnenkort start de cursus ‘Ontdekkend Bijbellezen’ onder leiding van oud-plaatsgenoot Age Romkes. Age is theoloog en was docent aan de Theologische Hogeschool Ede. Hij maakt ons wegwijs in het ontdekkend Bijbellezen en geeft handvatten om de Bijbel te ontdekken. Plaats De Poort, aanvang om 20:00 uur.
Avond 1: dinsdag 21 jan. 2020: Wat is ontdekkend Bijbellezen?
Avond 2: dinsdag 4 febr. 2020: Zeven aandachtspunten voor ontdekkend Bijbellezen.
Avond 3: dinsdag 25 febr. 2020: Ontdekkend Bijbellezen met de kring.
Avond 4: dinsdag 10 mrt. 2020: Oefenkring
Kosten voor de hele cursus inclusief boekje en hand-outs zijn € 25,- p.p.
Opgeven bij Lian van Dam, lianvandam@outlook.com, 06 29295132.

Agenda
• 31 jan, Groot huisbezoek, de Ark 19.30 u
• 2 feb, voorbereiding Heilig Avondmaal 10.00 u
• 3 feb, Censura Morum 19.00 u
• 4 feb, Moderamen 18.30 u
• 4 feb, Kerkenraad (thema vergadering) 19.30 u
• 5 feb. Winteravondlezing Kerkje a.d. Zee 20.00 u
• 9 feb, vieringen Heilig Avondmaal

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar: Trijntje Zijlstra-Oost, Wijk 6-43
Wij wensen u allen een gezegende dienst