Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 22 september:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst met speciale aandacht voor de opening van het winterwerk Voorganger in deze dienst is: kand. drs. H.J. v.d. Wal. Medewerking wordt verleend door kinderkoor de Regenboog.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 136: 1 en 2

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst waarin ons voor zal gaan: Ds. C.E. Lavooy uit Vaassen
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Ps.122:1 en 2

Collectes Zondag 22 september
1e collecte: Kerkbeheer                                                                                                                                                   2e collecte: Diaconie t.b.v. Stichting “Ik was een vreemdeling”
3e collecte: Voortzetting kerkenwerk

Diensten Zondag 29 september
10.00 u: Ds. H.A. Samson, Harderwijk
17.00 u: Ds. G. Bos, doopdienst
Collectes:
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Diaconie dichtbij
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.
• Willem Kramer, Wijk 1-37 vanwege ongunstige berichten betreffende zijn gezondheid.

Dankzegging
Namens:
• De fam Engelgeer wijk 2-53 omdat broeder Engelgeer na de spoedopname en behandeling, afgelopen week weer thuis mocht komen voor verder herstel

Koffie drinken
Na de morgendienst van vandaag is er weer de gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te spreken. Wij hopen u ook hierbij te ontmoeten achter in de kerkzaal.

Start Catechisaties
Met de opening van het nieuwe seizoen winterwerk start ook weer een nieuw seizoen van de catechisatie. Aanstaande maandag 23 sept. tussen 19:00 en 20:00 uur is de inschrijving voor het nieuwe seizoen hier in de Ark. Graag zien we jullie dan langs komen om je aan te melden.

Maandag 30 sept. a.s. van 19:30 tot 20:30 uur is de start van het seizoen en zal in samenwerking met onze broeders en zusters van de GKU gehouden worden in de Poort. Ook de ouders zijn bij deze avond van harte welkom. Het thema voor deze avond is: U behoor ik toe, Gods eigendom.

Verzoek aan leiding van clubs, verenigingen enz.
In verband met het samenstellen van een bewaareditie van het kerkblad wordt u verzocht om van uw activiteit de algemene info als plaats, tijden en contactpersonen enz. in te leveren bij: secretaris.cvk@hervormdegemeenteurk.nl Graag vóór 25 sept. a.s.!!

Info avond Israëlreis Hervormd Kerkkoor
Op 4 oktober a.s. om 19.30 uur is er in de Ark een infoavond voor de deelnemers aan de reis naar Israël met het Hervormd Kerkkoor.

High tea
Tijd: 19.00 – 21.00 uur in de Ark. Kosten € 12,50 (opbrengst voor fam. Baarssen Mali) Aanmeldformulieren achter in de kerk.

Agenda
• 29 sept, doopdienst, dr. G. Bos                 17.00 u
• 1 okt, Moderamen                                        19.00 u
• 8 okt, Consistorie/CvK/Diaconie              19.30 u
• 13 okt, Opwekkingsdienst, ds. Timmer    17.00 u
• 31 okt, Hervormingsdag
• 5 nov, Moderamen                                       19.00 u
• 10 nov, dienst doven en slechthorenden 10.00 u
• 10 nov, Joh. de Heerdienst                         17.00 u
• 15 nov, gemeenteavond                              20.00 u
• 16 nov, doopzitting                                      18.00 u

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar:
• fam. Engelgeer, Wijk 2-53

Wij wensen U een gezegende dienst.

*****************