Afkondigingen

Welkom en mededelingen Zondag 10 november:

Morgendienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst voor doven en slechthorenden waarin ons voor zal gaan: Ds. J. Hoekman
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu: Gezang 139: 4, 6 en 7

Middagdienst
Gemeente hartelijk welkom in deze dienst voor en met mensen met een beprking. In deze dienst zal ons voor gaan: Ds. H.J. Zuidhof. Medewerking wordt verleend door Valerius. (vanwege ziekte is Melodica verhinderd) Na de dienst is er een broodje voor de doelgroep.
De kerkenraad wenst u en iedereen die meeluistert een gezegende dienst en wij zingen nu zoals op de beamer wordt aangegeven.

Collectes Zondag 10 november
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Gehandicaptenzorg
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Diensten Zondag 17 november
10.00 uur: Ds. Hoekman
16.30 uur: Ds. G. Timmer uit Kampen
Collectes
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: IZB
3e collecte: Voortzetting Kerkenwerk

Voorbede
Voor:
• Alle zieken en rouwdragenden in de gemeente.

Dankzegging
Namens:
• Johan en Alita Zoer, Molenkamp 23 voor de geboorte van hun dochter Evy Nathanja op 7 november 2019.

Zondagschool
Vanmiddag is er in verband met de aangepaste dienst geen zondagsschool. We hopen alle kinderen volgende week zondag 17 november weer te zien.

Nederland & Israël vereniging Urk
Joden in Nederland
Tweederangsburgers?
Dinsdag 12 november spreekt Aaron Vrieler in gebouw Irene over dit onderwerp, aanvang 20.00 uur.

Gemeenteavond
De Kerkenraad heeft zich bezonnen over de gemeenteavonden. Twee keer per jaar wordt deze belegd waarop de begrotingen of jaarrekeningen worden gepresenteerd. Het aantal leden welke deze avonden bezoekt, was nooit echt veel, maar de laatste jaren is het steeds minder geworden en is bij een gemeente van 2000 leden en een bezoekersaantal van rond de 70 leden niet echt een gemeenteavond meer te noemen. De Kerkenraad heeft in haar vergadering dan ook besloten de gemeenteavond van 15 november a.s. niet door te laten gaan en bezint zich op een andere manier of vorm. De begrotingen van Diaconie en C.v.K vindt u nu verderop in dit kerkblad en zij liggen de komende maand ter inzage op maandagavond tussen half zeven en half acht achter in de kerk. U treft in dit kerkblad ook een enquêteformulier aan over de gemeenteavonden. U helpt ons enorm als u de moeite wilt nemen dit formulier in te vullen en komende Zondag(en) in één van de brievenbussen aan weerszijden van de ingang in te leveren.

Doopzitting
Zaterdag 16 november a.s. om 18.00 uur zal er in de Ark doopzitting worden gehouden. Hier worden beide ouders verwacht en u wordt verzocht uw trouwboekje mee te nemen.

Opgeven voor schaatsen
In plaats van 15 nov. gaan we nu vrijdag 22 nov. weer schaatsen!
Wil je graag mee, geef je dan op via de site of via het formulier achterin de kerk.
Doe dit vóór woensdag 20 november.
Vrijdag 22 nov. Verzamelen voor 7 uur bij de Ark, want we vertrekken om 7 uur!

Uitnodiging vrouwenverenigingen
Koem jie ok….. ? 27 november Adventsavond voor alle sisters. De Ark is open vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur.

Agenda
• 12 nov, Consistorie 19.00 u
• 12 nov, Kerkenraad 20.00 u
• 16 nov, doopzitting 18.00 u
• 17 nov, koffie drinken na de morgendienst
• 24 nov, doopdienst 17.00 u
• 27 nov, Advent avond voor alle vrouwen 20.00 u
• 29 nov, huwelijk Klaas Brands-Alie Oost 16.00 u
• 1 dec, 1e Advent, voorbereiding HA 10.00 u
• 2 dec, Censura Morum 19.00 u
• 8 dec, vieringen Heilig Avondmaal

Bloemengroet
De bloemen van vandaag gaan met een groet van ons allen naar:
Gerard van den Berg, Alexiahof 50

Wij wensen U een gezegende dienst.

*****************